Rozdział I
Postanowienia ogólne 

1.

1.Cmentarz Rzymskokatolicki parafii pw. Św. Katarzyny w Wolbromiu 

   jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii.


2. Jego administrowaniem zajmuje się Proboszcz Parafii lub

    z upoważnienia Proboszcza Zarządca Cmentarza , wykonujący wszelkie

    zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących

     cmentarzy i chowania zmarłych. Postanowienia niniejszego   

    regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego i państwowego.


3. Do zadań tych w szczególności należy:

 a) przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielanie miejsca

    do urządzenia grobu,

b) obsługa pogrzebów, kopanie grobów, przygotowywanie grobowców

    do pochówków, chowanie zwłok i ekshumacje oraz piecza nad godnym

    i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,

c) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych

    oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza, 

d) utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie

   technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych (utrzymanie alejek,

   zamiatanie i odśnieżanie dróg), dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń

   sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych, wywóz śmieci,

e) planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni w alejkach

   (koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia),

f) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem

   i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby

   murowane i ziemne.

 

Rozdział II

 Postanowienia porządkowe

2.

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania

   ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbania o porządek

   i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

   Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami.

   Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego

   przeznaczonych lub zabieramy ze sobą.

  Wyrzucanie śmieci spoza cmentarza jest zabronione i monitorowane.

 3.

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

b) palenia papierosów,

c) wprowadzania zwierząt,

d) jazdy pojazdami jednośladowymi (także rowerami),

e) przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,

f) niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,

g) wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego

    przeznaczonymi,

h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca grzebalnego,

i) samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów,

   utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp.

   Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza

   może skutkować usunięciem bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych

   roślin i przywróceniem powierzchni poza miejscem grzebalnym

  do stanu pierwotnego,

j) samowolnego wykonywania prac budowlanych.

 

4.

1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:

a) wykonywania prac kamieniarskich,

    budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

    ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy

    oraz dojście go grobów,

c) wjazdu pojazdami mechanicznymi,

d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju

    i malowania murów,

e) umieszczania reklam,

f) zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek,

   zniczy z cudzych grobów,

g) gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych.

2. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu może być dopuszczalne

    wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza po spełnieniu warunków

   określonych w Regulaminie prac budowlanych i kamieniarskich oraz

   wykonywania usług przez inne podmioty, który stanowi integralną

   część Regulaminu cmentarza (do wglądu u Zarządcy cmentarza),

  a także po uzyskaniu zezwoleń stosownych instytucji, jeśli takie

  zezwolenia są wymagane odrębnymi przepisami.

3. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od

    poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 15.00.

   Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych

   oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami

    nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości

    pogrzebowych.

4. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy

    wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

   Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza. 

5. Zarządca cmentarza może odmówić prawa do wykonywania prac na

   cmentarzu wykonawcom nie gwarantującym profesjonalnego

   i sumiennego wykonania usługi.

6. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty

    wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są

    do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia

    osobom  poszkodowanym.

   Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania

   swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

7. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy

    wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę

    postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo

   uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu

   świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy

   czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

8. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie

   pracowników cmentarza okazywać pozwolenie wydane przez

   Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich.

   W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac  kamieniarskich   

   Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich

    i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby

    wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

9.  Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na

    trzy dni przed jej planowanym terminem po uzyskaniu stosownych

   zezwoleń.

10. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:

- grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m

- grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m      

Odstępy po 50 cm od strony każdego boku. Możliwe jest zatem wykonanie

maksymalnie 25 - centymetrowej obwódki z kamienia, płytek lub betonu.

Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą i Proboszczem.

11. Klucz do bramy cmentarnej znajduje się u Zarządcy lub u innej,   

      wyznaczonej przez Zarządcę  osoby.

12. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności

     handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego

    miejsca.

5.

1. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane,

    groby rodzinne, katakumby, kolumbarium.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca

   2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby

   i inne miejsca  pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284):

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze

    zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu

  gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę,

   nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub

   więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie,

    przeznaczone do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania

    urn;

f) miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza

   do urządzenia grobu.

3. Przez usługi pogrzebowe rozumie się eksportację zwłok z miejsca zgonu

   do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą,   

  przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok

   z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej,

4. Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny

   i stanowią posługę duszpasterską.

5. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności

   związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

6.

1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach (ustawienie, wymiana lub

    renowacja nagrobka albo jego części itp.) mogą być wykonywane tylko

    w dni robocze w godzinach otwarcia cmentarza, po uprzednim uzyskaniu

   pisemnej zgody Zarządcy cmentarza, wniesieniu stosownych opłat

   i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.

2. Kancelaria cmentarza jest czynna we wszystkie dni robocze

   od 9/oo – 15/oo, w niedziele i święta nieczynna. Kancelaria cmentarza 

   załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza

   oraz pobiera z tego tytułu stosowne opłaty i ofiary. 

3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty po

  ustaleniu dnia i godziny pochówku w kancelarii  cmentarnej  i parafialnej.

 

Rozdział III
Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat

7.

1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Przez dysponenta grobu rozumie

   się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do

   podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających

   prawo do grobu.

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest

   imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione

   dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.

3. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został

    on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na

    osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne

    orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do

     dysponowania grobem. 

4. Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do miejsca grzebalnego

    na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej

   w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej

   w kancelarii cmentarza.

5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

   Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu nie może nastąpić,

   jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę

   za pochowanie.

6. Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia

   dotychczasowego prawa do grobu, ale z tą chwilą grób może być

   przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza może

   przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego. 

7. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek

    zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie.

   Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem

   i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu,

   można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę przedłużając

   prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.

8. Osobie, która pomimo upływu terminu czasu nie zgłosiła zastrzeżenia

   i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania

   miejsca oddanego przez Zarządcę cmentarza innej osobie

   z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób

   i utrzymywała go w należytym stanie.

8.

1. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka

    pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie

    z cmentarza:

- opłat za miejsca grzebalne,

- opłat za czynności cmentarno - kancelaryjne

- opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza

 jest dostępna w kancelarii cmentarza dla osób bezpośrednio

 zainteresowanych.

2. Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt.1, wynikają z kosztów

    funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych. 

3. Pokładne to ofiara składana Właścicielowi cmentarza w chwili powstania

   nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie głębinowym.

   Uiszczenie pokładnego skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania

   miejsca grzebalnego przez okres 20 lat. Wysokość pokładnego określana

   jest przez Proboszcza Parafii z uwzględnieniem kosztów utrzymania

   cmentarza i zwyczajów miejscowych.

4. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na  

   cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia   

   ostatniego pochówku w danym miejscu. 

5. Po upływie 20 lat dysponent murowanego grobu rodzinnego zobowiązany

   jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza. 

6. Wpływy z prolongat, rezerwacji miejsc i opłat na utrzymanie

    infrastruktury cmentarza, przeznaczane są na inwestycje cmentarne

    i parafialne.

9.

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny i Zarządca cmentarza nie

   odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych,

   kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

   Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

2. W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca ma prawo występowania

    do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych

   i administracyjnych.

10.

1. Regulamin cmentarza parafii pw. Św. Katarzyny jest do wglądu w

   kancelarii cmentarnej i parafialnej oraz na stronie internetowej parafii.